e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 87-98

doi: 10.15659/hartek.16.08.355

MAKALE

TAM FAKTÖRİYEL DENEY TASARIMI İLE KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI

YASEMİN ŞİŞMAN, HAKAN DEMİRTAŞ

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bilgi sistemlerinin kullanım alanın hızla artması sonucu verilerin sayısal ortamda olması zorunluluk haline gelmiştir. Ancak sayısal ortamda veri elde etmekten çok, nitelikli ve doğru veri elde etmek yapılacak olan çalışmaların en önemli adımını oluşturmaktadır. Bugüne kadar farklı zamanlarda farklı metotlar kullanılarak üretilen sayısal olmayan kadastro paftalarından sayısal veri elde edilirken bu verilerin doğruluk ve güvenirlik faktörleri araştırılmalıdır. Sayısal olmayan kadastro paftalarından sayısal veri elde edilirken esasında koordinat dönüşümü olan sayısallaştırma işlemi uygulanır. Deney tasarımı ile bir işlem sürecinde, süreci etkilediği düşünülen faktörlerin sonuç değişkeni üzerindeki etkileri istatistiksel olarak araştırılır. Bu çalışmada; sayısal olmayan kadastro paftalarının sayısallaştırılması işleminde tam faktöriyel deney tasarımı (TFDT) yöntemi kullanılarak ve sayısallaştırma işleminde sonuç değişkeni olarak seçilen karesel ortalama hata üzerinde etkisi olduğu düşünülen pafta altlığı, ölçek, tarama çözünürlüğü ve koordinat sistemlerinin farklı seviyelerindeki etkileri istatistik olarak irdelenerek değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda karesel ortalama hata ve seçilen faktörler arasında birinci derece bir regresyon eşitliği elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kadastro, Harita, Sayısallaştırma, Tam faktöriyel deney tasarımı, Koordinat sistemi, Ölçek

CADASTRAL MAPS DIGITIZATION USING FULL FACTORIAL EXPERIMENTAL DESIGN

Nowadays, as results of increase in the using information system depending on technology development, it is compulsory that the data must be digital. The obtaining of qualified and accurate data is more important step than the obtaining digital data in studies to be carried out. Until today the digital data had been obtained from non-digital cadastral map producing different methods but the accuracy and reliability factors of these digital data should be investigated. Digital data was obtained from the non-digital cadastral map using digitizing process. One of the digitizing methods is coordinate transformation between screen and real coordinate systems. The effects between the response variables and the considered factors that affect the process are investigated at the stage of experimental. In this study; the full factorial experimental design (FFED) was applied in the digitization process of the non-digital cadastral map. While, the root mean square errors was selected as the response variable the map sheet type, the scale, the scan resolution and coordinate system were selected as factors considered affect the response variable. As a result of study, the first order a regression equation was obtained from the FFED results between the root mean square error and selected factors.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cadastre, Map; Digitization, Full Factorial Experimenal Design, Coordinate system, Scale

Tam Metin 467