e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 141-150

doi: 10.15659/hartek.16.08.311

MAKALE

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİNDE YERSEL LAZER TARAYICI İLE MİMARİ RÖLÖVE ALIMI: AFYONKARAHİSAR KENTSEL SİT ALANI ÖRNEĞİ

ABDULLAH VARLIK, FIRAT URAY, AZİM METİN

Yersel lazer tarayıcı sistemleri özellikle mimari ve arkeolojik ölçme uygulamalarında kültürel mirasların belgelenmesi çalışmalarında en çok tercih edilen metotlardan birisi olmuştur. Bu çalışmada yersel lazer tarayıcı, mimari ölçümlere benzer bir uygulama olan sokak sağlıklaştırma projesinde kullanılmıştır. Sokak sağlıklaştırma projeleri, tarihi ve kültürel öneme sahip bölgelere dahil olan sokaklarda bulunan yapıların sokağa bakan cephelerin tarihi dokusu korunarak aslına uygun yeniden restore edilmesini hedefler. Bu amaçla öncelikle, tarihi yapıların istenen doğruluk ve hassasiyette rölöve çizimlerine ihtiyaç duyulur. Rölöve çizimleri yüksek yoğunluklu nokta bulutundan elde edilebilir. Bu proje kapsamında Afyonkarahisar kentsel sit alanına dahil olan sokaklardaki tarihi yapıların sokağa bakan cephelerinin lazer taraması yapılmış ve rölöve çizimleri oluşturulmuştur. Sit alanı M.Ö. 1350’de inşaatı tamamlanan Afyonkarahisar kalesinin bulunduğu dağın eteklerinde yer almaktadır. Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın hazineleri bu kalede saklanmıştır. Anadolu Selçuklu tarihinde bu kültürel bölge önemli bir rol oynamaktadır. Bu kültürel varlığın belgelenmesi ve korunması kentsel sit projesinin önemli bir parçasıdır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır, ilki saha çalışmaları için hazırlık aşaması, referans noktalarının işaretlenmesi ve kontrol noktalarının koordinatlandırılmasını içermektedir. İkinci aşama da ise yapıların ve çevrelerinin lazer taramasının yapılmıştır. Ölçekli çizimler CAD ortamında üretilmiş ve bu yapılara ait kesit ve planların oluşturulması için bu çizimler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kentsel sit alanları, lazer tarama, mimari rölöve, uzaktan algılama, fotogrametri

ARCHITECTURAL SURVEYING WITH LASER SCANNING IN STREET REHABILITATION PROJECTS– A CASE STUDY OF AFYONKARAHİSAR URBAN CONSERVATION AREA

Terrestrial laser scanning has become the most preferred method with documentation of cultural heritages, especially in architectural and archeological survey applications. In this study, terrestrial laser scanning method has been used in a similar application with architectural surveys, which is calling street rehabilitation projects. Street rehabilitation applications aim to keep the original street texture of a cultural assets’ façade that is facing the historic streets. For this purpose, firstly architectural drawings of these cultural structures needed in expected accuracy and precision. These architectural drawings can obtain from high-density point cloud data with processing for the purpose of use by qualified personnel. This work is contains the laser scanning of historic structures’ façades that is facing the street in Afyonkarahisar urban conservation area and generating architectural drawings. This urban conservation area is at the foot of Afyonkarahisar castle which was built around 1350 BC. The treasure of Sultan I. Alaeddin Keykubad (Kayqubad I) had stored in this castle. These cultural area has leading role in history of Anatolian Seljuk State. Documentation and preserving of this cultural assets is most important part of urban conservation project. The work we have completed consists of two stages, first one is fieldwork which is consists preparation, marking target points, geo-referencing the control points with total station. In last stage, scanning of the structures and their surrounding has been completed. Scaled drawings were obtained in CAD software environment and final products have used to create sections and plans of the conservation area.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Urban Conservation Areas, Laser Scanning, Architectural Survey, Remote Sensing, Photogrammetry

Tam Metin 430