e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 165-176

doi: 10.15659/hartek.16.08.302

MAKALE

KÜLTÜREL MİRASIN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3B MODELLENMESİ ÖRNEĞİ

AHMET USLU, NİZAR POLAT, AHMET SUAD TOPRAK, MURAT UYSAL

Ülkemiz kültür bakımından önemli nitelikleri olan, tarih boyunca çok sayıda ve değişik özellikte medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir toprak parçasıdır. Dolayısıyla uygarlıkların beşiği olarak Anadolu toprakları üzerinde, çok sayıda kültürel ve tarihi miras yer almaktadır. Birçok döneme ait yüzlerce yıllık bilgi birikimini üzerinde barındıran ve sonraki nesillere aktarılması gereken kültür varlıklarının dokümantasyonu ve korunması vazgeçilmez unsurlardandır. Bu noktada fotogrametri tekniği, arkeolojik eserlerin dokümantasyonunda ve 3B modellerinin üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan fotogrametrik yazılımların gelişimi sayesinde gerçek doku ile kaplanmış 3B modellerin elde edilmesi, model üretimine görsel açıdan bir ivme kazandırmıştır.

Bu uygulama, Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde yer alan Amazonlar Lahdi ve mezar stelinin 3B modellenmesini içermektedir. Uygulamaya konu olan antik eserlerin yersel fotogrametrik yöntemle 3B modellenmesi için, eserler üzerinde işaretlenen kontrol noktaları Focus 6 reflektörsüz totalstation cihazı ile ölçülmüş ve antik eserlerin fotoğrafları Nikon Coolpix P510 kamerası ile çekilmiştir. Elde edilen bu veriler PhotoModeler yazılımında değerlendirilmiş ve arkeolojik eserlere ait 3B modeller üretilmiştir.

Çalışma sonucunda kültürel mirasın korunması ve sonraki nesillere aktarılması için yapılan belgeleme çalışmalarında yersel fotogrametrik tekniklerin kullanılması, bu alanda yapılan işlere doğruluk, hız, maliyet ve ürün çeşitliliği anlamında büyük bir avantaj sağlamasının yanında fotogrametrinin farklı disiplinlere de çözüm sunabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Fotogrametri, Kültürel Miras, Lahit, Mezar Steli, 3Boyutlu Model, Photomodeler

SAMPLING OF 3D MODELLING OF CULTURAL HERITAGE USING PHOTOGRAMMETRIC METHOD

Turkey, with its significant cultural characteristics, is a land having hosted numerous different civilizations throughout history. Therefore, as the cradle of civilizations, there are innumerable cultural and historical heritages on Anatolia land. Documentation and protection of cultural properties, which harbour extensive knowledge dating back to centuries ago that needs to be passed down to future generations, have thus become indispensible. For this purpose, photogrammetry is frequently used in documentation of archaeological artefacts and production of their 3D models. Thanks to the development of photogrammetric software used today, obtaining 3D models covered with real tissue has visually accelerated model production.

This implementation involves 3D modelling of Amazon Tomb and funerary stele in Kütahya Archaeology Museum. For 3D modelling of the relevant antique artefacts using ground photogrammetric method, the check-points marked on the artefacts were measured with Focus 6 Reflectorless TotalStation andtheir photos were taken with Nikon Coolpix P510 camera. The data were analysed using PhotoModelersoftware and thus3D models of the archeological artefacts were produced.

As a result of the study, it was seen that in addition to the fact that using ground photogrammetric techniques in documentation of cultural heritage to pass it down to future generations provides a great advantage in terms of accuracy, speed, cost and product variety, photogrammetrycan also provide solutions to different disciplines.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Photogrammetry,Cultural Heritage, Tomb, Funerary Stele, 3D Model, Photomodeler

Tam Metin 428