e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa: 69-87

doi: 10.15659/hartek.15.08.76

MAKALE

CBS’nin Yerel Yönetimlerde Kullanımı ve Kent Bilgi Sistemleri

SAYE NİHAN ÇABUK

Sağladığı birçok imkân ve kolaylık sayesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri günümüzde yerel yönetimler için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Arazi ve karayolu yönetiminden, acil durum ve alan kullanım planlamasına kadar birçok yerel yönetim faaliyeti CBS desteği ile etkili biçimde yürütülebilmektedir. Yerel yönetimlerden biri de belediyelerdir. Belediyeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler de çoğu mekânsal olan verinin toplanmasını, yönetimini ve sunumunu gerekli kılmaktadır. Kent Bilgi Sistemi (KBS), bir kente ait grafik ve grafik olmayan verinin temin edilmesi ve uygun bir mekânsal bilgi sistemi ortamında güncellenerek yönetilmesi suretiyle kent yönetimi ve kentli hizmetlerinin sunumunda etkili çözümler sunan, CBS destekli bir sistemdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, kullanımı kolay, etkili ve mekânsal veri temini, paylaşımı ve değişiminde gerekli olan ulusal standartları belirlemeye yönelik geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi (TUCBS) ile uyumlu ulusal KBS çerçevesi oluşturmak konusunda bir proje yürütmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen proje irdelenerek KBS’nin kentsel hizmetlerin etkili ve kolay biçimde yerine getirilmesinde üstlendiği rol tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yerel Yönetimlerde CBS, Kent Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi, Kent Bilgi Sistemi Standartlarını Belirleme Projesi

GIS USE İN LOCAL AUTHORİTİES AND URBAN INFORMATİON SYSTEMS

Thanks to the opportunities and conveniences it presents, today, Geographical Information System (GIS) technologies have become an inevitable tool for local authorities. From property and highway management to emergency and land-use planning, a good number of the local government activities can be executed effectively with GIS support. Municipalities are amongst the local governments. Their main field of activity mostly requires capturing, management and presentation of spatial data. Urban Information System (UIS) is a GIS aided system, which provides efficient solutions for city management and performance of urban services, through gathering, updating and managing graphical and nongraphical urban data. General Directorate of Geographical Information Systems of Ministry of Environment and Urbanism has performed a project for the development of national UIS framework, which is supposed to be practicable, efficient and compatible with Turkish National Geographical Information Systems Project (TUCBS) that is aimed at the determination of national standards for obtaining, sharing and exchanging spatial data. This paper discusses UIS’s role for providing efficient and practicable urban services through evaluating mentioned project.

Anahtar Kelimeler (Keywords): GIS in Local Authorities, Urban Information Systems, Geographical Information Systems, Turkish National Geographical Information Systems, Determination of Urban Information Systems Standards Project.

Tam Metin 327