e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 110-130

doi: 10.15659/hartek.16.08.316

MAKALE

BELEDİYE HİZMET KALİTESİNİN BULANIK AHS AĞIRLIKLARI İLE NOMİNAL DEĞERLEMESİ

BÜLENT BOSTANCI

Dünyada iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimler yerel yöneticileri daha etkin olmaya zorlamaktadır. Yerelde hizmet alanlarının çoğalması, beklentilerin her geçen gün artması yerel yöneticilerin vereceği kararları daha da kritik hale getirmektedir. Yerel yöneticilerin tekrar seçilebilmesi için, alınan kararlardan, yerine getirilmesi gereken görevlerden ve yapılan hizmetlerden oy kullanan bireylerin ne kadar memnun olduğu önemlidir. Seçmen memnuniyeti çeşitli anket çalışmalarıyla ölçülür ve değerlendirilir. Çok kriterli karar verme teknikleri, karar verme problemlerinde kriter (değişken) sayısının çok olduğu durumlarda kullanılır. Belediyenin hizmet kalitesine etki eden kriterler belediye yasası ile kendisine verilmiş yapmakla yükümlü olduğu görevler olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde seçilen kriterlerin birleşiminden ve görüşmecinin verdiği cevaplardan bir “nominal” değer üretilebilir. Bu çalışmada kriterler uzman kişiler tarafından değerlendirilerek Bulanık Analitik Hiyerarşik Süreç (BAHS) ile kriter ağırlıkları elde edilmiş ve anketlere verilen cevaplardan yararlanılarak her bireyin kararları için tek bir nominal değer hesaplanmıştır. Elde edilen nominal değerlerden yararlanılarak mahalle bazında belediye hizmet kalitesi için bir memnuniyet haritası oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci, Nominal Değerleme, Geoistatistik Analiz

NOMINAL APPRAISEMENT OF THE MUNICIPALITY SERVICE QUALITY BY FAHP WEIGHTS

Today, rapid developments on communication and IT force the local managements to be more effective. Recently emerging local service areas and increasing expectations have made the decisions of local managements more critical. For the re-election of the local management, satisfaction of the voters related to the decisions taken and duties to be performed as well as the services provide is vital. Voter's satisfaction is measured and evaluated by conducting questionnaires. Multi-criteria decision- making method is used if the number of criteria (variable) is a lot. Criteria that affect the service quality of the municipality may be appraised by considering the duties to be performed charged by the Municipal Act. a "nominal" value may be found by the combination of the criteria chosen as such and the answers of the interviewer. In this study, specialists have assessed the criteria and found Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) and criteria weight and eventually a single nominal value has been calculated per each individual by using the answers to the questionnaires. Therefore, a map has been formed for the municipality service quality based on the neighborhood by using the nominal values found.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Multi-criteria decision- making, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Nominal Appraisement, Geostatistical Analysis

Tam Metin 418