e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 1-15

MAKALE

KONYA KAPALI HAVZASINDA YERALTI SU SEVİYELERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) İLE HARİTALANMASI

FUAT BAŞÇİFTÇİ, S.SAVAŞ DURDURAN, CEVAT İNAL

Yeraltı suları, yüzeysel sulara alternatif önemli kaynaklardandır. Özellikle yağışın az olduğu dönemlerde beslenmeden fazla boşalma olduğu durumlarda su seviyesi düşmektedir. Zamana bağlı olarak gerek kuraklık gerekse su kaynaklarının kirlenme tehditleri ile kullanılabilir su miktarı azalmaktadır. Bu nedenle yüzeysel su kaynaklarının tespiti kadar, yeraltı su potansiyelinin, statik su seviyelerinin düzenli olarak ölçülüp tespit edilmesi, kullanılabilirliğinin de takip edilmesi gerekir. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde yeni teknolojiler, tüm meslek disiplinlerinde uygulama alanı bulmakta, uygulamacılara zaman, emek, maliyet anlamında yardımcı olmaktadır. Özellikle coğrafi referanslı Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları, günümüzün en popüler çalışma alanlarının başında gelmektedir. Ülkemizde coğrafi mekân referanslı Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları, yeraltı su kaynaklarının tespiti, izlenmesi ve mekânsal analizlerle tematik haritalarının yapılması günümüzde uygulanmaya başlayan çalışmalardır. Bu çalışmada Konya Kapalı Havzası sınırları içindeki Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Selçuklu ilçeleri dâhilinde bulunan 18 adet kuyunun yıllar içinde oluşan su seviyesi değişimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS ) yardımı ile çıkarılmış ve bölgenin yeraltısu veritabanı oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yeraltısuyu, Statik Su Seviye, Dinamik Su Seviye, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Havza, Konya Kapalı Havzası

MAPPİNG GROUND WATER LEVEL WİTH GEOGRAPHİC INFORMATİON SYSTEM (GIS) İN KONYA CLOSED BASİN

Ground water is one of the important resources alternatives to surface water. Especially during the periods of low rainfall, water level drops when the discharge is more than feeding. Depending on time, both the threats of drought and contamination of water resources cause reduce in water supply. Therefore, determining the ground water potential and static water level and controlling the water availability is as important as detection of surface water sources. Today which is called the information age, new technologies find place in every professional disciplines and helps users by means of time, labor and costs. Especially the Geo-referenced Geographical Information System applications are one of the most popular working fields. In our country, geographical area referenced Geographic Information System studies are being started to use today in finding, monitoring and drawing the thematic maps with spatial analysis. In this study, water level changes in 18 wells are determined by Geographic Information Systems (GIS) in Kulu, Cihanbeyli, Altinekin and Selcuklu districts in the borders of Konya Closed Basin and the groundwater database of the region was prepared. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Groundwater, Static Water Level, Dynamic Water Level, Geographical Information Systems (GIS), Konya Closed Basin

Tam Metin 290